สรุปผลการประกวดแข่งขัน 9 ราช ครั้งที่ 11


Summary of competition
ดาวน์โหลดสรุปผลการประกวดแข่งขัน
Download

กิจกรรมที่ 1

การประกวดเขียนแผนธุรกิจ
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 2

การผลิตสื่อ
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 3

การแสดงนิทรรศการผลงาน
ของคณาจารย์และนักศึกษา
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 4

การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ
(ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 5

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
(The Best Practice)
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 6

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ
(The Best Practice)
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 7

การแข่งขันด้าน E-sports
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 8

Shining Stars Online:
Online Sales Live Competition
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 9

การประกวดแผนการสื่อสาร
การตลาดด้วยพลังละมุน
(Marketing communication plan with soft power)
ดูรายละเอียด

กิจกรรมที่ 10

การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี
ดูรายละเอียด

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี